.comment-link {margin-left:.6em;}

Friday, June 02, 2006

کمک برای نحات شیما


شیما احمدی و مادرش


شیما احمدی

بر اساس اطلاعات بدست آمده عوامل مزدور جمهوری اسلامی مدت پانزده روز است که شیما احمدی دخترک هفده ساله را در روز روشن و در تهران ربوده و از وی کوچکترین اطلاعی در دست نیست و معلوم نیست وی را تحت چه شرایطی نگهداشته اند. شیما را بخاطر فشار آوردن بر پدرش که از مبارزان راه آزادیست ربوده اند.

هرگونه که میتوانید کمکی به انتشار این مطلب کنید ، شاید با فشار اذهان عمومی بتوان باعث آزادی وی از چنگال جانیان از خدا بیخبر جمهوری اسلامی شد.


7 Comments:

Blogger آهو said...

گاو مقدس عزيز لينك داد شد

10:01 PM, June 03, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Dokhtare Ki Hast? esme Pedaresh Chie?

2:36 AM, June 04, 2006  
Blogger Winston said...

Can you give me more details on her?

I'll be able to alert North American bloggers on this

10:41 AM, June 04, 2006  
Blogger تـــــرنـــٌــــم said...

درود به شـما
چـند وقـت پیش برام کامـنتی نـوشتید و تـوصیه کـردید که برنـامه ای رو بـرای درست شـدن خـط فـارسی وبلاگـم اجـرا کـنم
اون زمان چـون درگـیر بیمارستان و دکـتر بـودم نتونسـتم دنـبال کار رو بـگیرم
اگــر هـنوز بـراتون امـکان داره مـمنـون میـشم که اون برنـامه رو برام بـفرسـتید
آدرس ایمیل مـن
gelaayeh@yahoo.com
است
سـپاس از لـطـفتـون

12:07 AM, June 07, 2006  
Blogger ورجاوند said...

ترنم خانم عزیز
دستور شما اجرا و ارسال شد

5:25 PM, June 07, 2006  
Blogger ورجاوند said...

ِDear Winston and Anonymous,
Please refer to:
http://mehrabi.blogfa.com
and then goto Comments of the last post.

5:29 PM, June 07, 2006  
Blogger ورجاوند said...

آهوی عزیز
با تشکر فراوان از محبت تو

5:30 PM, June 07, 2006  

Post a Comment

<< Home