.comment-link {margin-left:.6em;}

Saturday, May 27, 2006

برای ضبط در تاریخ: کرمان -ماهان و راین

نیروهای متفقین: کرمان (ماهان و راین) 1325-1320خورشیدی

عکسهایی از زمان جنگ جهانی دوم 1945- 1939که توسط عکاسی به نام ( Frank Hurley 1885-1962 ) از نقاط مختلف ایران و از مکانهای مختلف و زندگی مردمان عادی تهیه شده است با مجوز رسمی از کتابخانه ملی استرالیا انتشار میدهم.1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! » » »

4:26 PM, February 05, 2007  

Post a Comment

<< Home